ISSN 2071-8594

Российская академия наук

 

И.А. Бессмертный "Контекстный подход к оценке количества информации в базах знаний"

Аннотация.

В статье рассматривается задача количественной оценки информативности формализованных источников информации – баз знаний и данных. Основным отличием от известных методов является использование контекста – словаря понятий, используемых в предметной области. В рамках контекста вычисляется также количество информации, содержащееся в элементарных фактах вида субъект-предикат-объект. Приводятся примеры для небольших предметных областей.

Ключевые слова:

база знаний, контекст, информативность.

Стр. 40-47.

Полная версия статьи в формате pdf.

REFERENCES

1. Turing, Alan. Computing machinery and intelligence. // Mind. -October, 1950, -pp. 433-460.
2.Shumilov V.N. Informatsionnaya emkost mozga.
http://www.scorcher.ru/theory_publisher/show_art.php?id=26&readonly=1.
3.Bogdanov I.V. Uchebnaya informatsiya I edinitsy ee izmereniya. Trudy SGU. Gumanitarnye nauki.  2002, S. 44.
4. Shannon, Claude. A Mathematical Theory of Communication. //  Bell System Technical Journal. -July, October 1948, -Vol. 27, -pp. 379-432, 623-656.
5.  Bessmertnyy I.A. Otsenka kolichestva informatsii v bazakh znaniy. // Nauchno_tekhnicheskiy vestnik SPbGU ITMO, -№2, -2011г. – S.146-149.
6. Nevzorova O.A., Fedunov B.E. Sistema analiza tekhnicheskikh tekstov “LoTA”: osnovnye kontseptsii I proektnye resheniya. // Izv. RAN. TiSU. – 2001. – № 3.– S. 138-149.
7. Dobrov B.V., Lukashevich N.V., Nevzorova O.A., Fedunov B.E. Avtomatizirovannoe proektirovanie prikladnoy ontologii: metody, sredstva I zadachi primeneniya. Izv. RAN. TiSU. №.2, 2004.
8. Petrovskiya V.A. Obshchaya personologiya: Nauka lichnosti. http://petrowskiy.ru/publish/personalogia.html.
9. Valgina N.S. Teoriya teksta: Uchebnoe posobie. //  M. : Mir knigi, -1998.  210 s. http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook029/01/about.htm.
10. Kirillov V.V., Gromov G.Yu. Vvedenie v relyatsionnyye bazy dannykh.// – SPB,:BKHV-Peterburg, 2009. – 464 s., ил. +CD ROM. – ISBN 978-5-94157-770-5.
11. Bessmertnyy I.A. Semantichskaya pautina i iskusstvennyy intellekt // Nauchno-tekhnicheskiy vestnik SPbGUITMO. – Sankt-Peterburg: SPbGUITMO, 2009. - T. 64, вып. 6. - S. 77-83. - 122 s. - ISSN 1819-222Х.